Príspevok na športovú činnosť

Informácie o výške a spôsobe úhrady  PRÍSPEVKU NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ  - sezóna 2024/2025 (01.05.2024-30.04.2025): 

 

Žiadame platby príspevkov na športovú činnosť mládeže uhrádzať na číslo transparentného účtu.

SK77 0900 0000 0051 6006 2609 - transparentný účet

 

Identifikačné údaje klubu:

Názov klubu: Hokejový klub HC  TOPOĽČANY o.z.

IČO: 18 047 581

IČ DPH: SK 2021306100

Adresa:  Puškinova 1, 955 01 Topoľčany                

Právna forma:  občianske združenie            

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK77 0900 0000 0051 6006 2609 - transparentný účet

Variabilný symbol : hokejový ročník (napr. 5, 6, 7, 8, 9, dorast = 10, juniori = 11)

Špecifický symbol : obdobie za, ktoré sa uhrádza (napr. 1, príp. 2.,...)

Doplňujúce údaje do poznámky : meno a priezvisko hráča

 

Výška Príspevku na športovú činnosť pre hokejovú sezónu  2024 / 2025 (01.05.2024 - 30.04.2025)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ROČNÍK AŽ JUNIORI ( junior ročník 2007 ) :

Výška Príspevku je stanovená na 840,-Eur - Spolu za sezónu 2024/2025

Možnosť mesačných splátok : 12 ( mesiacov ) x 70 € ( mesačne ) 

V prípade súrodencov: starší súrodenec platí 100% príspevku na športovú činnosť, mladší súrodenec platí 50% príspevku na športovú činnosť.

Príspevok prosíme uhrádzať buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorazovo a to výlučne bezhotovostným prevodom na  horeuvedený transparentný účet!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. a 4. ROČNÍK:

Výška Príspevku je stanovená na 540€ na sezónu 2024/2025

Možnosť mesačných splátok :  12 ( mesiacov ) x 45 € ( mesačne ) 

V prípade súrodencov: starší súrodenec platí 100% príspevku na športovú činnosť, mladší súrodenec platí 50% príspevku na športovú činnosť.

Príspevok prosíme uhrádzať buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorazovo a to výlučne bezhotovostným prevodom na  horeuvedený transparentný účet!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 - 1. a 2. ROČNÍK:

Výška Príspevku je stanovená na 360€ na sezónu 2024/2025

Možnosť mesačných splátok :  12 ( mesiacov ) x 30 € ( mesačne ) 

V prípade súrodencov: starší súrodenec platí 100% príspevku na športovú činnosť, mladší súrodenec platí 50% príspevku na športovú činnosť.

Príspevok prosíme uhrádzať buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorazovo a to výlučne bezhotovostným prevodom na  horeuvedený transparentný účet!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapožičanie výstroje pre hráčov HC Topoľčany vo výške  10Eur/SEZÓNA.

 

Vážení rodičia Hokejového klubu HC TOPOĽČANY, žiadame Vás o dodržanie splatnosti  príspevkov na športovú činnosť, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie chodu hokejového klubu. Pri Vašich platbách uvádzajte správny variabilný symbol a doplňujúce údaje o hráčovi, z dôvodu správnej identifikácie.

Ak nebudú príspevky na športovú činnosť uhradené  v uvedených termínoch, tréner oznámi túto skutočnosť na sekretariáte HC a hráč nebude môcť nastupovať na zápasy ani tréningy organizované HC Topoľčany!!! V prípade nejasností ohľadom systému platieb, sa informujte u vedúceho družstva, hlavného trénera, prípadne na sekretariáte HC.