Príspevok na športovú činnosť

Informácie o výške a spôsobe úhrady  PRÍSPEVKU NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ  - sezóna 2019/2020 (01.05.2019-30.04.2020): 

Identifikačné údaje klubu:

Názov klubu:  Hokejový klub HC  TOPOĽČANY

IČO: 18 047 581

IČ DPH: SK 2021306100

Adresa:  Puškinova 1, 955 01 Topoľčany                

Právna forma:  občianske združenie            

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK27 0900 0000 0000 3852 1418

Variabilný symbol :  hokejový ročník (napr. 5, 6, 7, 8, 9, dorast = 10)

Špecifický symbol :  obdobie za ktoré sa uhrádza (napr. 1, príp. 2.,...)

Doplňujúce údaje : meno a priezvisko hráča

 

Výška Príspevku na športovú činnosť pre hokejovú sezónu  2019/ 2020 (01.05.2019 - 30.04.2020)

5. ROČNÍK AŽ DORAST:

Výška Príspevku je stanovená na 40€/mesačne

Spolu za sezónu: 480,-Eur

Príspevok prosíme uhrádzať buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorázovo a to výlučne bezhotovostným prevodom na  horeuvedený účet!

 

3. a 4. ROČNÍK:

Výška Príspevku je stanovená na  10€/mesačne

Spolu za rok 120€

Príspevok prosíme hrádzať  buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorázovo za celý rok a to výlučne bezhotovostným prevodom na horeuvedený účet!

 

Predstavenstvo sa uvznieslo na schválení nového poplatku:

Zapožičanie výstroje pre hračov HC Topoľčany vo výške  10Eur/SEZÓNA.     

 

Vážení rodičia a členovia Hokejového klubu HC TOPOĽČANY, žiadame Vás o dodržanie splatnosti  príspevkov na športovú činnosť, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie chodu hokejového klubu. Pri Vašich platbách uvádzajte správny variabilný symbol a doplňujúce údaje o hráčovi, z dôvodu správnej identifikácie. Potvrdenie o bankovej, prípadne poštovej úhrade, odovzdá hráč vedúcemu družstva na identifikáciu platby.

Ak nebudú príspevky na športovú činnosť uhradené  v uvedených termínoch, tréner alebo vedúci družstva odovzdá registračný preukaz hráča na sekretariáte HC a hráč nebude môcť nastupovať na zápasy!!! V prípade nejasností ohľadom systému platieb, sa informujte u vedúceho družstva, hlavného trénera, prípadne na sekretariáte HC.