Členské príspevky

Informácie o platbe členských príspevkov.

Identifikačné údaje klubu:

Názov klubu:  Hokejový klub HC  TOPOĽČANY

IČO: 18 047 581

IČ DPH: SK 2021306100

Adresa:  Puškinova 1, 955 01 Topoľčany                

Právna forma:  občianske združenie            

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK27 0900 0000 0000 3852 1418

Variabilný symbol :  hokejový ročník (napr. 5, 6, 7, 8, 9, dorast = 10)

Špecifický symbol :  splátka, obdobie (napr. 1 alebo 2 alebo 3)

Doplňujúce údaje : meno a priezvisko hráča

Splátky pre hokejovú sezónu  2018 / 2019

5. ročník až dorast:

1. splátka        01.09.2018        120€

2. splátka        15.11.2018        120€

3. splátka        15.01.2019        120€

spolu za rok 360€

 

3. a 4. ročník:

1. splátka        01.09.2018        40€

2. splátka        15.11.2018        40€

3. splátka        15.01.2019        40€

spolu za rok 120€

 

     Vážení rodičia a členovia Hokejového klubu HC TOPOĽČANY, žiadame Vás o dodržanie splatnosti klubových príspevkov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie chodu hokejového klubu. Pri Vašich platbách uvádzajte správny variabilný symbol a doplňujúce údaje o hráčovi, z dôvodu správnej identifikácie. Potvrdenie o bankovej, prípadne poštovej úhrade, odovzdá hráč vedúcemu družstva na identifikáciu platby. Priama platba „cash“ sa uhrádza do pokladne priamo na sekretariáte HC alebo vedúcemu družstva. Ak nebudú uhradené klubové príspevky v uvedených termínoch, tréner alebo vedúci družstva odovzdá registračný preukaz hráča na sekretariáte HC a hráč nebude môcť nastupovať na zápasy!!! V prípade otázok ohľadom systému platieb, sa informujte u vedúceho družstva, hlavného trénera, prípadne na sekretariáte HC.

Členské príspevky je možné uhrádzať aj v mesačných intervaloch, výlučne však bezhotovostným prevodom na horeuvedené číslo účtu.