Príspevok na športovú činnosť

Informácie o výške a spôsobe úhrady  PRÍSPEVKU NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ  - sezóna 2022/2023 (01.05.2022-30.04.2023): 

 

Od 01.07.2020 žiadame platby príspevkov na športovú činnosť mládeže uhrádzať na číslo transparentného účtu.

                                          SK77 0900 0000 0051 6006 2609 - transparentný účet

 

Identifikačné údaje klubu:

Názov klubu:   HC  TOPOĽČANY

IČO: 18 047 581

IČ DPH: SK 2021306100

Adresa:  Puškinova 1, 955 01 Topoľčany                

Právna forma:  občianske združenie            

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK77 0900 0000 0051 6006 2609 - transparentný účet

Variabilný symbol :  hokejový ročník (napr. 5, 6, 7, 8, 9, dorast = 10)

Špecifický symbol :  obdobie za, ktoré sa uhrádza (napr. 1, príp. 2.,...)

Doplňujúce údaje do poznámky : meno a priezvisko hráča

 

Výška Príspevku na športovú činnosť pre hokejovú sezónu  2022 / 2023 (01.05.2022 - 30.04.2023)

5. ROČNÍK AŽ JUNIORI ( junior ročník 2005 ) :

Výška Príspevku je stanovená na 480,-Eur - Spolu za sezónu 2022/2023

Možnosť mesačných splátok : 12 ( miesiacov ) x 40 € ( mesačne ) 

Príspevok prosíme uhrádzať buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorazovo a to výlučne bezhotovostným prevodom na  horeuvedený transparentný účet!

 

3. a 4. ROČNÍK:

Výška Príspevku je stanovená na 240€ na sezónu 2022/2023

Možnosť mesačných splátok :  12 ( miesiacov ) x 20 € ( mesačne ) 

Príspevok prosíme uhrádzať buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorazovo a to výlučne bezhotovostným prevodom na  horeuvedený transparentný účet!

 

0 - 1. a 2. ROČNÍK:

Výška Príspevku je stanovená na 120€ na sezónu 2022/2023

Možnosť mesačných splátok :  12 ( miesiacov ) x 10 € ( mesačne ) 

Príspevok prosíme uhrádzať buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorazovo a to výlučne bezhotovostným prevodom na  horeuvedený transparentný účet!

 

Zapožičanie výstroje pre hráčov HC Topoľčany vo výške  10Eur/SEZÓNA.

 

Vážení rodičia a členovia Hokejového klubu HC TOPOĽČANY, žiadame Vás o dodržanie splatnosti  príspevkov na športovú činnosť, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie chodu hokejového klubu. Pri Vašich platbách uvádzajte správny variabilný symbol a doplňujúce údaje o hráčovi, z dôvodu správnej identifikácie. Potvrdenie o bankovej, prípadne poštovej úhrade, odovzdá hráč vedúcemu družstva na identifikáciu platby.

Ak nebudú príspevky na športovú činnosť uhradené  v uvedených termínoch, tréner alebo vedúci družstva odovzdá registračný preukaz hráča na sekretariáte HC a hráč nebude môcť nastupovať na zápasy!!! V prípade nejasností ohľadom systému platieb, sa informujte u vedúceho družstva, hlavného trénera, prípadne na sekretariáte HC.